Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
SafeShop te ‘s-Hertogenbosch

Inhoud
Artikel 01 – Definities 2
Artikel 02 – Identiteit van de ondernemer 2
Artikel 03 – Toepasselijkheid 2
Artikel 04 – Aanbiedingen 3
Artikel 05 – Totstandkoming, uitvoering en wijziging van de overeenkomst 3
Artikel 06 – Herroepingsrecht 4
Artikel 07 – Uitsluiting herroepingsrecht 4
Artikel 08 – Kosten in geval van herroeping 5
Artikel 09 – Ruilen 5
Artikel 10 – Inwinnen informatie betalingsgedrag / adreswijziging 5
Artikel 11 – Prijzen 5
Artikel 12 – Conformiteit en garantie 6
Artikel 13 – (Op)Levering 7
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, verlenging en opzegging 8
Artikel 15 – Overeenkomst zonder Afstand: duur, verlenging en opzegging 8
Artikel 16 – Betaling 9
Artikel 17 – Keuring en klachten 9
Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten 10
Artikel 19 – Geheimhouding 10
Artikel 20 – Aansprakelijkheid 10
Artikel 21 – Overmacht / verhindering 11
Artikel 22 – Pandrecht en retentierecht 12
Artikel 23 – Vervaltermijn 12
Artikel 24 – Privacy 12
Artikel 25 – Wijziging van Algemene Voorwaarden 12
Artikel 26 – Overige bepalingen 13
Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 13
Bijlage A – Aanvullende Nieuwbouw- & Retrofitvoorwaarden 14
Artikel 01 – Montage en Installatie 14
Artikel 02 – Keuring en overname beproeving 14
Artikel 03 – Risico- en Eigendomsovergang 15
Artikel 04 – Betaling 15
Bijlage B – Aanvullende voorwaarden Service- en onderhoudscontracten 16
Artikel 01 – Definities en begrippen 16
Artikel 02 – Algemene uitgangspunten 16
Artikel 03 – Duur en beëindiging van een Servicecontract 16
Artikel 04 – Betaling en indexatie contracttarieven 17
Artikel 05 – Werkzaamheden 17
Artikel 06 – Planning en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 17
Artikel 07 – Wijzigingen 18
Artikel 08 – Rapportage 18
Artikel 09 – Werkwijze bestellingen en aanvullende opdrachten 18
Artikel 10 – Responsetijd 18


Artikel 01 – Definities
1. Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de volgende betekenis:
– Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
– Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
– Dag: kalenderdag.
– Derde(n): niet bij de overeenkomst betrokken partij(en).
– Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
– Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
– Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
– Opdrachtgever: de partij, Consument of rechtspersoon, met wie Safe Shop een overeenkomst sluit of ten behoeve van wie zij werkzaamheden verricht.
– Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Safe Shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
– Overeenkomst zonder Afstand: een overeenkomst waarbij Safe Shop geen gebruik heeft gemaakt van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten.
– Partijen: Safe Shop en Opdrachtgever.
– Product: zaken, alsmede diensten zoals service, advies en inspectie.
– Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elk andere door partijen overeengekomen technische wijze.
– Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 02 – Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Safe Shop
Adres: ’t Geerke 6, 5235 HH ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 5235607 (09:00 – 17:00 uur)
E-mail: info@safeshop.nl
KvK-nummer: 17164463
BTW- identificatienr.: NL813194520B01

Artikel 03 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst (op afstand) inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door Safe Shop en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Safe Shop ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. In geval van strijdigheid tussen hetgeen schriftelijk is overeengekomen en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
5. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Safe Shop zijn in te zien en zij op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
7. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en van toepassing.
8. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van Opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 04 – Aanbiedingen
1. Elke aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Safe Shop onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3. Elke aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. Indien gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Safe Shop niet.
4. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Indien er sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout in haar catalogi, mailingen of website is Safe Shop niet gebonden aan haar aanbod.
6. Indien een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Safe Shop recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Partijen tot stand doordat Opdrachtgever de aanbieding van Safe Shop onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat Safe Shop order van Opdrachtgever, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Safe Shop een schriftelijke bevestiging uitzendt geldt de inhoud daarvan als overeengekomen tenzij de wederpartij binnen acht werkdagen na datering daarvan schriftelijk protesteert.

Artikel 05 – Totstandkoming, uitvoering en wijziging van de overeenkomst
1. Een schriftelijke overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op de dag van ondertekening van het contract/opdracht door Safe Shop, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Safe Shop.
2. Een Overeenkomst op Afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Safe Shop bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Safe Shop is bevestigd, kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Safe Shop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Safe Shop voor een veilige webomgeving. Indien Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Safe Shop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Safe Shop de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig Schriftelijk aanpassen. De Schriftelijk aanpassingen worden geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.
6. Safe Shop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Safe Shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Safe Shop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Safe Shop heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (op afstand) het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Safe Shop het recht om dat te doen, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij enige opeisbare verbintenis jegens Safe Shop, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet. In het geval dat de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt, is Safe Shop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
8. Indien Safe Shop het recht heeft om een overeenkomst te ontbinden, heeft zij ook het recht om de overige tussen haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Safe Shop tevens het recht om van Opdrachtgever al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van Safe Shop, onverlet.
9. Safe Shop zal bij het product en/of dienst aan Opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Safe Shop waar Opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 4 benoemde gegevens, tenzij Safe Shop deze gegevens al aan Opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde tijd is.
10. In geval van een Duurtransactie is de bepaling is het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
11. Mondelingen toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Safe Shop binden Safe Shop niet voordat en zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
12. Opdrachtgever draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.

Artikel 06 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Safe Shop bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in dien mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Safe Shop retourneren, conform de door Safe Shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten
3. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minstens veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Safe Shop bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 07 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Safe Shop kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in leden 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Safe Shop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Safe Shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Safe Shop geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften
g. voor audio- en videoapparatuur en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 08 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Safe Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 09 – Ruilen
1. Ruilen kan binnen zeven (7) dagen na ontvangst mits de goederen in originele staat zijn.
2. Kosten voor ruilen zijn voor rekening Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever kan een artikel in geen geval ruilen indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties
– het artikel was speciaal op maat gemaakt
– het artikel is gebruikt of beschadigd geraakt
– het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Safe Shop niet als beschadigde verpakking beschouwd)
– het artikel kan door haar aard niet geruild worden
– het betreft apparatuur/programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
4. Bij ruiling dient Opdrachtgever het artikel weer in te pakken in de originele verpakking met daarbij de afleverbon of een kopie daarvan, om vervolgens te retourneren naar Safe Shop.

Artikel 10 – Inwinnen informatie betalingsgedrag / adreswijziging
1. Indien door Safe Shop nodig geacht zal zij of een door Safe Shop aangestelde wettelijke bevoegde derde, informatie inwinnen inzake het betalingsgedrag van Opdrachtgever bij, maar niet gelimiteerd tot: de kamer van koophandel, BKR en de gemeentelijke bevolkingsadministratie.
2. Opdrachtgever is verplicht Safe Shop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Safe Shop geen verhuisbericht ontvangt en naar Opdrachtgever bevestigd, wordt Opdrachtgever geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Safe Shop bekende adres en blijft Opdrachtgever aansprakelijk voor de bestelde goederen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Artikel 11 – Prijzen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Safe Shop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Safe Shop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Safe Shop dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen zijn; of
b. Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en overige op de verkoop en levering van toepassing zijnde kosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
6. Safe Shop is bevoegd meerwerk van Safe Shop of van door Safe Shop ingezette derden, afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is.
7. Indien Safe Shop bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, is Safe Shop gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
8. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten en andere zaken zijn niet in de prijs inbegrepen. Evenmin in de prijs inbegrepen zijn kosten samenhangend met het verkrijgen van toegang tot gebouwen c.q. (bedrijfs)terrein van Opdrachtgever, onder meer in verband met screeningsprocedures, het aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag en het verkrijgen van toegangspassen. Opdrachtgever is gehouden deze kosten integraal aan Safe Shop te vergoeden.

Artikel 12 – Conformiteit en garantie
1. Safe Shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Safe Shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Safe Shop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de Safe Shop kan doen gelden.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
– de niet-inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
– normale slijtage;
– montage/installatie, modificatie/service of reparatie door Opdrachtgever of door derden;
– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
– materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan Safe Shop ter bewerking zijn verstrekt;
– materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
– door Safe Shop van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan Safe Shop heeft verstrekt.
4. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit met Safe Shop gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Safe Shop met betrekking tot geen van deze overeenkomsten enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
5. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Safe Shop tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Safe Shop ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één (1) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
7. Ter zake van de door Safe Shop uitgevoerde reparaties- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van drie (3) maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Safe Shop om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw in te richten.
8. Ter zake door Safe Shop (of door Safe Shop ingezette derde) uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
9. Het beweerdelijke niet-nakomen door Safe Shop van haar garantieverplichtingen, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die hem voortvloeien uit enig met Safe Shop gesloten overeenkomst.

Artikel 13 – (Op)Levering
1. Safe Shop doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De door Safe Shop aangekondigde (op)leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Safe Shop bekend heeft gemaakt.
3. Indien (op)levering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt zal Safe Shop Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding heeft Opdrachtgever het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Safe Shop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening Safe Shop.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Safe Shop tot het moment van bezorging aan Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de Safe Shop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Opdrachtgever is jegens Safe Shop verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte zaak, zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien Opdrachtgever de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Safe Shop de zaak heeft aangeboden (onverminderd het recht van Safe Shop op ontbinding en/of schadevergoeding), en houdt zij haar vanaf het moment voor rekening en voor risico van de wederpartij onder zich. Safe Shop heeft in dat geval het recht om aan Opdrachtgever te factureren.
7. Overeengekomen termijnen van (op)levering gelden –ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van een niet tijdige (op)levering dient Safe Shop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Safe Shop een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
8. Safe Shop heeft het recht om de (op) te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van het vorige/volgende lid werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Safe Shop steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
9. Verlenging van de (op)leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot veertien (14) dagen. In dat geval wordt – zonder dat Opdrachtgever de overeenkomst mag ontbinden – al dan niet reeds op de voet van het vorige lid verlengde (op)leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode, waarbinnen Safe Shop redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan. Een ruimere termijn dan de in dit lid genoemde termijn van veertien (14) dagen wordt aan Safe Shop toegestaan indien Opdrachtgever pas na deze termijn over de betreffende zaken behoeft te beschikken, en wel uiterlijk tot aan dat tijdstip. Opdrachtgever is verplicht om Safe Shop, desgevraagd, omtrent de in de vorige zin bedoelde noodzakelijkheid, te informeren.
10. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.
11. Indien Opdrachtgever zaken aan Safe Shop wil retourneren dan is daarvoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Opdrachtgever alsook dat de zaken voor risico Opdrachtgever reizen.
a. Indien de terugzending geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens Safe Shop, geschiedt de terugzending op kosten en voor risico van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft.
b. Indien de terugzending geschiedt in het kader van artikel 6 “herroepingsrecht”, vervalt dit artikel.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, verlenging en opzegging
Duur
1. Als een Overeenkomst op Afstand een duur van meer dan een jaar heeft, mag Opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogte één (1) maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Verlening
2. Een Overeenkomst op Afstand die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
3. Een Overeenkomst op Afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als Opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.
Opzegging
4. Opdrachtgever kan een Overeenkomst op Afstand die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.
5. Opdrachtgever kan een Overeenkomst op Afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzeggingstermijn van ten hoogste één (1) maand.
6. Opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten op Afstand:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Safe Shop voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 15 – Overeenkomst zonder Afstand: duur, verlenging en opzegging
Duur
1. Als een Overeenkomst zonder Afstand een duur van meer dan een jaar heeft, mag Opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogte één (1) maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Verlening
2. Een Overeenkomst zonder Afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, wordt na aflopen van de bepaalde periode stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
Opzegging
3. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst zonder Afstand ten gevolge van overmacht is Safe Shop gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Safe Shop tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen jegens Safe Shop zal voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, is Safe Shop gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de Overeenkomst zonder Afstand op te schorten. Bij gebrek van zekerheidsstelling binnen een redelijke termijn is Safe Shop gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
5. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Safe Shop gesloten Overeenkomst zonder Afstand voortvloeit, is Safe Shop evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
6. In geval van opschorting zoals bedoeld in leden 4 en 5 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Safe Shop bespaarde kosten, en is Safe Shop bevoegd zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 16 – Betaling
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Betaling van meerwerk dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Safe Shop aan te wijze rekening.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Safe Shop zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de in Nederland geldende wettelijke rente in rekening te brengen, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder aanmaningskosten.
5. Bij een verkoop van producten aan Consumenten zal in de overeenkomst nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Safe Shop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
7. Een betalingsafspraak vindt plaats onder voorbehoud van beoordeling door Safe Shop van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Keuring en klachten
1. Safe Shop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Opdrachtgever is verplicht om de door Safe Shop afgeleverde zaken / door Safe Shop verrichtte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien Opdrachtgever wat dit betreft wil klagen dan dient Opdrachtgever Safe Shop in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na aflevering inhoudelijk volledig en duidelijk schriftelijk te berichten. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijn niet in acht worden genomen.
3. Voorts dient Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na de aflevering de zaak / de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf (5) werkdagen nadien inhoudelijk en schriftelijk bij Safe Shop te klagen. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Safe Shop geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Safe Shop kende of behoorde te kennen, doch niet aan Opdrachtgever heeft medegedeeld.
4. Bij Safe Shop ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Safe Shop binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Indien Safe Shop gevolg geeft aan een klacht van Opdrachtgever betekent dat niet dat Safe Shop daarmee aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit heeft Safe Shop het recht om door haar verrichtte werkzaamheden en geleverde zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting noch geeft hem het recht om enige betaling op te schorten.
7. Reclames geven Opdrachtgever nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
8. Indien de klacht niet in onderling kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten en/of betrekking hebben op door Safe Shop verstrekte gegevens en/of vervaardigde producten of diensten blijven te allen tijde bij Safe Shop berusten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, (model)contracten, rapporten, software, tekeningen en andere geestesproducten van Safe Shop, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden zonder verkregen schriftelijke toestemming van Safe Shop te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 19 – Geheimhouding
1. Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Safe Shop.
2. Opdrachtgever zal gegevens van Safe Shop, waaronder begrepen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt deugdelijk beschermen door het aanbrengen van de benodigde beveiligingsmaatregelen.
3. Ingeval van overtreding van het bepaalde in de 1e en 2e lid van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Safe Shop een onmiddellijk opeisbare boete van Euro 5.000 per overtreding, en van Euro 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Safe Shop op volledige schadevergoeding, indien haar schade groter is dan het boetebedrag.
4. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot geheimhouding zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Safe Shop is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Indien Opdrachtgever de bij het artikel behorende voorschriften in acht heeft genomen, en het geleverde product slechts door bekwaam personeel en onder normale omstandigheden wordt gebruikt, kan Safe Shop met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is gesteld slecht gedurende één jaar na datum aflevering wegens toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. Ter zake de aansprakelijkheid na montage/installatie/inbedrijfstelling geldt als datum van levering het tijdstip van oplevering en daarnaast hetgeen in de volgende delen van dit artikel is bepaald.
3. Indien Safe Shop erkent – hetgeen, behoudens bericht van het tegendeel, steeds onder voorbehoud geschiedt – dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat Opdrachtgever zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan Opdrachtgever mede te delen:
a. dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie zal overgaan;
b. dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, waarbij geldt dat vervangende onderdelen, naar redelijke keuze van Safe Shop, nieuw of gereviseerd kunnen zijn.
Indien Safe Shop na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen en heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
Vervangen onderdelen worden eigendom van Safe Shop.
4. Van een toerekenbare tekortkoming is slechts sprake indien de zaak / de prestatie niet voldoet aan de door Safe Shop opgegeven en door Opdrachtgever – al dan niet stilzwijgend – geaccepteerde specificaties. Indien Opdrachtgever er echter zeker van wil zijn dat de zaak/prestatie geschikt is voor het door hem beoogde gebruik, dient hij Safe Shop daaromtrent voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst nauwkeurig schriftelijk te informeren, en moet de geschiktheid voor dat gebruikt – indien Opdrachtgever wenst dat deze geschiktheid onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst – schriftelijk worden overeengekomen.
5. Safe Shop beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid – ongeacht de aard daarvan – tot maximaal de voor de betreffende zaak / de betreffende diensten overeengekomen prijs (exclusief btw), met dien verstande dat aansprakelijk voor gevolgschade integraal wordt uitgesloten. Hetgeen Safe Shop aldus ter zake schadevergoeding verschuldigd is wordt verminderd met een redelijke verbruiksvergoeding.
6. Indien de aansprakelijkheid van Safe Shop betrekking heeft op enig product, enig onderdeel of software dat zij van een derde betrekt, is haar aansprakelijkheid, in afwijking van het gestelde in enig ander lid in dit artikel, beperkt tot de overdracht door haar aan Opdrachtgever van haar aanspraken op die derde.
7. Geen aansprakelijkheid zijdens Safe Shop bestaat en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming zijdens Safe Shop vervalt indien Opdrachtgever zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd – waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product of software, dat niet door Safe Shop werd geleverd, terwijl het door Safe Shop geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt – dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze die voor Safe Shop redelijkerwijze niet was te verwachten, dan wel is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de wederpartij, en dit een en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van schade.
8. Safe Shop is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van normale slijtage van het door haar geleverde product.
9. Safe Shop is niet aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Safe Shop te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
10. Safe Shop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door:
a. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens.
b. het gebruik van email. In geval van twijfel inzake de juistheid van de door Safe Shop of Opdrachtgever ontvangen email, is de inhoud van de door verzender verzonden email bepalend.
11. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Safe Shop is Safe Shop slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
12. Safe Shop is nimmer aansprakelijk voor enig andere vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of vertragingsschade of schade wegens gederfde winst.
13. Het staat Safe Shop vrij om bij de uitvoering van haar overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door derden. Safe Shop zal bij het inschakelen van hulppersonen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Safe Shop is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van derden.
14. Hulppersonen genieten in ieder geval en ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid die ingevolge deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van Safe Shop gelden.
15. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige handelen begrepen.

Artikel 21 – Overmacht / verhindering
1. Naast wat de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig: staking en/of ziekte van de werknemers van Safe Shop, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, slecht weer, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, blokkade, belemmerende maatregelen van enige overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid / omstandigheden die daartoe leidt / leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel – indien althans de overmacht voldoende substantieel is – of – voor het doel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht – gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op basis van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de andere partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 22 – Pandrecht en retentierecht
1. Alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die Safe Shop uit welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege Opdrachtgever onder zich heeft en/of zal verkrijgen danwel aan Opdrachtgever verschuldigd is en/of zal worden, strekken Safe Shop tot vuistpand voor alle vorderingen die Safe Shop op Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen.
2. Safe Shop heeft jegens een ieder een retentierecht op alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die Safe Shop uit welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege Opdrachtgever onder zich heeft en/of zal verkrijgen.
3. Bij niet voldoening van de vordering door Opdrachtgever is Safe Shop gerechtigd tot (openbare) verkoop van het onderpand dan wel hetgeen Safe Shop uit hoofde van het retentierecht onder zicht houdt volgens de wet bepaalde wijze.

Artikel 23 – Vervaltermijn
1. Alle vorderingen van Opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar in rechte zijn gesteld, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen dergelijke vorderingen na verloop van drie (3) jaar, gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan Safe Shop en/of het sluiten van de overeenkomst met Safe Shop of, bij gebreke daarvan, het verrichten van de werkzaamheden door Safe Shop.

Artikel 24 – Privacy
1. Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Safe Shop. De verantwoordelijke hiervoor is de Safe Shop (zie artikel 2).
2. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Safe Shop of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
3. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
4. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, dit tegen betaling van de kosten. Eventuele door Opdrachtgever meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
5. Safe Shop verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy van wederpartij in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.
6. Indien Opdrachtgever geen prijs stelt op commerciële aanbiedingen dient zij dit schriftelijk aan Safe Shop kenbaar te maken.
7. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen heeft Safe Shop verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofd toegang, gebruik en wijziging van persoonsgegevens. En maatregelen tegen vernietiging en onbedoeld verlies.

Artikel 25 – Wijziging van Algemene Voorwaarden
1. Safe Shop is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Safe Shop niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling van Safe Shop dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.


Artikel 26 – Overige bepalingen
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gesteld of gepersonaliseerde bestelbonnen. Opdrachtgever dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.
2. Safe Shop is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen. Hiervan zal Opdrachtgever schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart Opdrachtgever zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten tussen Safe Shop en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (het Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen Safe Shop en Opdrachtgever zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Safe Shop het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorgaande staat niet in de weg aan het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.


Bijlage A – Aanvullende Nieuwbouw- & Retrofitvoorwaarden
Aanvullende (specifieke) voorwaarden betreffende verkoop en montage van beveiligingsproducten van Safe Shop. Deze specifieke voorwaarden voor verkoop en montage van nieuwe producten gelden in aanvulling op de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Safe Shop. Indien en voor zover in deze bijlage van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, gelden de onderhavige aanvullende nieuwbouw- & retrofitvoorwaarden.

Artikel 01 – Montage en Installatie
1. De Opdrachtgever is jegens Safe Shop verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Safe Shop wordt verricht volgens door of vanwege laatgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel zorgt Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van Safe Shop en/of personeel van door Safe Shop ingezette derden, zodra aangekomen haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Safe Shop dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren mits zij dit tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld.
b. geschikte voorzieningen voor het personeel van Safe Shop aanwezig zijn.
c. de nodige afsluitbare opslagplaats(en) voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn.
d. alle noodzakelijke –veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
e. de noodzakelijke bouwkundige en elektronische voorbereidingen gereed zijn.
3. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Tot meer- en/of minderwerk behoren alle werkzaamheden en leveringen welke niet bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn inbegrepen. Meer- en/of minderwerk zal worden uitgevoerd na schriftelijke overeenstemming tussen Safe Shop en Opdrachtgever. Verrekening vindt plaats na oplevering.

Artikel 02 – Keuring en overname beproeving
1. Opdrachtgever zal het product keuren binnen veertien (14) dagen na de (op)levering en montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal Opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie Safe Shop in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen die Safe Shop nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van Safe Shop daartoe in tegenwoordigheid van Opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien Opdrachtgever niet aan zijn genoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
3. Opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten en materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking aan Safe Shop, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, wordt het product te zijn geaccepteerd.
4. In geval van onbetekende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Safe Shop zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. Onverminderd de gehoudenheid van Safe Shop tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van Opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van Safe Shop uitsluiten.

Artikel 03 – Risico- en Eigendomsovergang
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, draagt de Opdrachtgever het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan.
2. Onverminderd het in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op Opdrachtgever over wanneer al het door de Opdrachtgever aan Safe Shop uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Safe Shop is voldaan.
3. Safe Shop zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Opdrachtgever zal aan Safe Shop alle medewerking verlenen teneinde Safe Shop in de gelegenheid te stellen het in het vorige lid van dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel 04 – Betaling
De betaling van de overeengekomen prijs zal geschieden:
– Bij nieuwbouw
Eerste termijn: 40% bij opdracht
Tweede termijn: 60% na oplevering, te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn.
– Bij directe levering van producten van, en/of montage door derden
Eerste termijn: 50% bij opdracht, te voldoen vóór levering van materiaal
Tweede termijn: 50% na levering, te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn.
– Bij Retrofit-opdrachten
Eerste termijn: 50% bij opdracht, te voldoen vóór levering van materiaal en aanvang van de werkzaamheden
Tweede termijn: 50% na levering, te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn.


Bijlage B – Aanvullende voorwaarden Service- en onderhoudscontracten
Aanvullende (specifieke) voorwaarden betreffende servicecontracten van Safe Shop. Deze voorwaarden voor verkoop van servicecontracten gelden in aanvulling op de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Safe Shop. Indien en voor zover in deze bijlage van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, gelden de onderhavige aanvullende onderhoudsvoorwaarden.

Artikel 01 – Definities en begrippen
1. Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze aanvullende servicevoorwaarden de volgende betekenis:
– Servicecontract: een schriftelijke overeenkomst waarin specifieke voorwaarden zijn opgenomen t.a.v. Preventieve en Correctieve werkzaamheden.
– Preventieve Werkzaamheden: het uitvoeren van gerichte en gestructureerde onderhoudswerkzaamheden die tot doel hebben de continuïteit, veiligheid en functiehandhaving van de materialen waarop het Servicecontract betrekking heeft, te waarborgen.
– Correctieve Werkzaamheden: het uitvoeren van werkzaamheden die tot doel hebben gebreken te verhelpen, storingen op te heffen en war nodig onderdelen te vervangen.
– Checklist: document waarop de te controleren en/of te inspecteren onderdelen staan vermeld teneinde Preventieve Werkzaamheden gestructureerd uit te kunnen voeren.
– Tussentijdse Storingen: storingen en/of gebreken die zich op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur voordoen en aan Safe Shop gemeld worden en terstond verholpen kunnen worden. Vervanging en/of revisie van vitale onderdelen die op een later tijdstip (vervolgafspraak) naar aanleiding van de gemelde storing noodzakelijkerwijs vervangen moeten worden, vallen hier buiten.
– Responstijd: de streeftijd waarbinnen Safe Shop actief gereageerd dient te hebben op een storingsmelding. Deze opgegeven termijn is geen fatale termijn waar rechten aan ontleend kunnen worden tenzij uitdrukkelijk in een schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen.
– Hersteltijd / Restoretijd: de streeftijd tussen de feitelijke storingsmelding en eindtijd waarbinnen Safe Shop de storing heeft verholpen.

Artikel 02 – Algemene uitgangspunten
1. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Safe Shop en deze aanvullende servicevoorwaarden prevaleren boven al het overige tussen Safe Shop en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen of specifiek gemaakte afspraken reeds zin vastgelegd in een raamovereenkomst. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk doorgevoerd worden.
2. Safe Shop behoudt te allen tijde het recht de aanvullende servicevoorwaarden aan te passen aan de veranderende wetgeving dan wel marktomstandigheden. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Safe Shop niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling van Safe Shop dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
3. Mocht tijdens het uitvoeren van de eerste onderhoudsbeurt na afsluiting van het servicecontract blijken dat er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud, dan zullen de noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden dan wel eventuele aanpassingen middels het uitbrengen van een offerte aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Alleen met deze werkwijze kan Safe Shop haar dienstverlening aangaande service en onderhoud continueren en tevens haar contractcondities waarborgen. Dit vormt een voorwaarde aangaande voortzetting van het Servicecontract.
4. De monteur van Safe Shop is gerechtigd om tijdens het uitvoeren van regulier preventief onderhoud, zoals vooraf overeengekomen, zonder aanvullende opdracht, defecte en slecht functionerende onderdelen te vervangen tot een waarde van € 350,= (ex. BTW) per product per onderhoudsbeurt. In die gevallen waarbij dit bedrag wordt overschreden zal Opdrachtgever eerst vooraf worden geïnformeerd.

Artikel 03 – Duur en beëindiging van een Servicecontract
1. Een Servicecontract wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor de duur van twaalf (12) maanden aangegaan, met ingang van de in het Servicecontract vermelde datum, en wordt stilzwijgend met twaalf (12) maanden verlengd. Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van deze overeenkomst Safe Shop minimaal drie (3) maanden voor de einddatum van het Servicecontract te verwittigen dat het contract beëindigd wordt.
2. Safe Shop en Opdrachtgever zijn gerechtigd het Servicecontract met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, zulks zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, doch onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om een evenredig deel van het factuurbedrag aan Safe Shop te voldoen, voor zover het contractjaar reeds is gevorderd.
3. In geval van betalingsverzuim heeft Safe Shop het recht de Serviceovereenkomst eenzijdig, zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling van een evenredig deel van het factuurbedrag, voor zover het contractjaar inmiddels zou zijn gevorderd.

Artikel 04 – Betaling en indexatie contracttarieven
1. Betaling dient 30 dagen na de factuurdatum voldaan zijn.
2. Betaling van het Servicecontract vindt plaats bij aanvang van de overeenkomst.
3. Factuuradres is gelijk aan de tenaamstelling waaraan het Servicecontract is geadresseerd, tenzij nadrukkelijk bij opdrachtverstrekking anders is aangegeven.
4. Met ingang van een nieuw kalenderjaar worden de tarieven geïndexeerd op basis van de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.

Artikel 05 – Werkzaamheden
1. Safe Shop is tot geen andere werkzaamheden gehouden dan in deze voorwaarden of in het servicecontract uitdrukkelijk vermeld. Uitgesloten is derhalve onder meer:
• toelevering van verbruiksmaterialen
• het uitwendig reinigen van producten en het leveren van daarvoor benodigde materialen
• installatiewerkzaamheden
• servicewerkzaamheden aan accessoires en randapparatuur voor zover dit niet contractueel is overeengekomen
• andere werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever worden uitgevoerd, deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de bij Safe Shop gebruikelijke tarieven.

Artikel 06 – Planning en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
1. Safe Shop zal, tenzij een uitvoeringsplanning door Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd, zelf zorgdragen voor de uitvoeringsplanning van de preventieve werkzaamheden binnen de overeengekomen contactperiode.
2. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat het onderhoud ongestoord kan plaatsvinden.
3. Preventieve Werkzaamheden worden met een frequentie van éénmaal per jaar uitsluitend op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur uitgevoerd. De met Safe Shop afgesproken levertermijn voor uitvoering van Preventieve Werkzaamheden geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4. Preventieve- en Correctieve werkzaamheden worden door Safe Shop vooraf aangekondigd. Indien het aangekondigde tijdstip Opdrachtgever niet uitkomt, dient deze dit zo spoedig mogelijk aan Safe Shop te melden.
5. Preventieve Werkzaamheden zijn op basis van één (1) uur arbeid inclusief reistijd. Arbeidsloon en voorrijkosten worden dus in beginsel bij een preventieve onderhoudsbeurt niet in rekening gebracht. Uitzonderingen zijn:
a. indien Opdrachtgever buiten een straal van 20 km van ’s-Hertogenbosch woont, dan worden er extra voorrijkosten in rekening gebracht.
b. Indien de Preventieve Werkzaamheden het bovengenoemde uur overschrijden kan extra arbeidsloon in rekening worden gebracht.
6. Opdrachtgever zorgt er voor dat de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd onder veilige en verantwoorde omstandigheden.
7. Alle kosten die voor Safe Shop ontstaan door een aan de zijde van Opdrachtgever opgetreden belemmering van het onderhoud, zullen door Opdrachtgever aan Safe Shop worden vergoed.
8. Het niet kunnen opheffen van storingen of gebreken, veroorzaakt door in gebreke blijven van Opdrachtgever, geeft deze geen recht op creditering van de overeengekomen prijs van het Servicecontract.
9. Safe Shop is niet gehouden tot onderhoud, indien de werkzaamheden samenhangen en/of voortvloeien uit:
– onzorgvuldigheid, nalatigheid of opzet aan de zijde van Opdrachtgever
– verkeerd gebruik van het product
– verbindingen met producten die niet in het Servicecontract vermeld staan
– gebruik van niet door Safe Shop goedgekeurde verbruiksartikelen
– reparatie, onderhoud, wijziging, verplaatsing van het product en/of toevoeging door derden, zulks voor zover dit zonder toestemming van Safe Shop geschiedt.
10. Onverminderd hetgeen hierboven gesteld, stelt Safe Shop op voorhand Opdrachtgever aansprakelijk voor alle eventuele extra kosten voortvloeiend uit het niet tijdig inseinen van de eindgebruiker waardoor de servicemonteur niet aangekondigd en/of aangemeld is met als gevolg dat er niet, of pas veel later, kan worden begonnen met Preventieve- of Correctieve Werkzaamheden.
11. Safe Shop zorgt, indien van toepassing, voor de verwijdering van het eigen afval.

Artikel 07 – Wijzigingen
1. Intellectuele eigendomsrechten van Safe Shop dienen te worden gerespecteerd.
2. Door partijen overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst zijn slechts dan van hen van kracht indien dit schriftelijk aan elkander is bevestigd.
3. Indien er sprake is van fundamentele wijzigingen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, zal er met Opdrachtgever een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.
4. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging aan Safe Shop tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie of verrekening.

Artikel 08 – Rapportage
1. De rapportage van de uitgevoerde Preventieve- of Correctieve Werkzaamheden is een onderdeel van de overeenkomst. De werkzaamheden zijn afgerond na de ondertekening van de Checklist door een vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Op verzoek kan de rapportage, na uitgevoerde werkzaamheden, toegestuurd worden.

Artikel 09 – Werkwijze bestellingen en aanvullende opdrachten
1. Alle aanvullende- en nieuwe opdrachten kunnen door middel van een gerichte bestelling aan Safe Shop in opdracht worden gegeven.
2. Preventieve en correctieve storingen en buitencontractuele werkzaamheden worden alleen in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever tenzij de storing plaatsvind buiten kantooruren. In dit laatste geval zal de schriftelijke opdracht op de eerst volgende werkdag aan Safe Shop worden gestuurd.

Artikel 10 – Responsetijd
1. Een storingsmelding zal na ontvangst na urgentie worden ingedeeld. Dit betekent dat er na melding van de storing binnen de afgesproken tijd, minimaal binnen 24 uur, een monteur ter plaatse zijn. De aard en omvang van de storing is bepalend voor wat de uiteindelijke Hersteltijd zal zijn. De afgegeven Responstijd heeft betrekking op de aanrijtijd.